Privacy MyDVV

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.dvv.be, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van DVV, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DVV, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar de website en/of webpagina’s van DVV.

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan DVV, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van DVV.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van DVV of verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft. Buiten deze gevallen zal DVV geen gegevens overmaken aan derden.

In voorkomend geval zal de verwerking plaatsvinden voor de specifieke doeleinden eigen aan de verzekeringssector, inbegrepen het centraal cliëntenbeheer.

Ze kunnen, behoudens verzet van de bezoeker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door DVV.

DVV neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.

In bepaalde gevallen kan DVV het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van je rechten vind je terug in het Privacycharter van DVV. Dit charter is beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon en kan eveneens geraadpleegd worden op www.dvv.be/privacycharter.