Disclaimer MyDVV

Bedrijfsgegevens

Belfius Insurance, ook gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV verzekeringen”, is een naamloze vennootschap, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussell, RPR Brussel 0405.764.064 en FSMA-nummer 0037. (hierna “DVV” genoemd)

JE kan contact opnemen met DVV

- via de post t.a.v. DVV, Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel 
- via de contactpagina 
- of telefonisch op het telefoonnummer 02/286.61.11

De verantwoordelijke uitgever van deze site is Frédéric Van der Schueren (Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel).

DVV is een verzekeringsonderneming onderworpen aan de controle en het toezicht van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

DVV is een verzekeringsonderneming ingeschreven in het register bijgehouden door de FSMA onder nr. 0037.

De FSMA is belast met de controle op de toegang tot en de uitoefening van de activiteit van verzekeringstussenpersoon en met het toezicht op de naleving van de reglementering door de verzekeringsondernemingen. In dit kader vindt een a-priori controle plaats op de standaard verzekeringsdocumenten en worden er controles uitgevoerd op DVV.

Voor meer informatie over de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kan je terecht op www.fsma.be

Diensten aangeboden op deze Website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.

Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van DVV, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, al dan niet bepaalde resultaten zal meegedeeld krijgen.

De resultaten die de bezoeker achteraf zouden kunnen worden meegedeeld, worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. DVV bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren.

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van DVV zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. DVV heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van DVV zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft DVV geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

Tot bepaalde diensten aangeboden op deze site krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een persoonlijk paswoord ingeeft. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de verzekeringstussenpersonen waarmee DVV een overeenkomst heeft afgesloten. 

Reclame

De huidige website bestaat uit reclame uitgaande van DVV, voor diensten en producten van DVV. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan je ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of reeds een cliëntenrelatie met DVV hebben.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook.

Voor een aan jouw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan je je steeds wenden tot je verzekeringstussenpersoon.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de Links naar sites die niet onder controle staan van DVV of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een service naar de cliënt toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

Cookies

Wanneer je deze site raadpleegt, zal DVV in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar je computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op je harde schijf worden weggeschreven. Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om je gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreert zij onder andere via één van de cookies de taalkeuze die je maakt bij je eerste bezoek van de site, zodat je bij je volgend bezoek aan de site automatisch in de door jou bij je eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Als je niet wenst dat deze cookies zich op je harde schijf wegschrijven, kan je je browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot je harde schijf worden toegelaten. DVV kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen. Indien je dat wenst kan je de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van je harde schijf verwijderen.

Virussen

DVV garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. DVV controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen.

Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die DVV aan de dag legt kan DVV, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer, en dus ook op de bijhorende risico’s, echter niet garanderen dat alle informatie op deze site ten allen tijde compleet virusvrij is.

Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt DVV de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Aansprakelijkheid

DVV kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

- enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van DVV afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website. 
- enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Bijvoorbeeld links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van DVV en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van DVV, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van DVV. 
- enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link. 
- rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking. 
- schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover DVV deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding. 
- de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van DVV of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit. 
- de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen. 
- websites, en praktijken van websites die niet door DVV uitgebaat worden.

Rechtskeuze en bevoegdheid.

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s, alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.

Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van IBM Unica Netinsight. IBM Unica Netinsight maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. Op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.